Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Cut The Mustard Sp. z o.o. (zwana w dalszej części “CTM” lub “Agencją”) w pełni respektuje przepisy prawne na wszystkich rynkach, na których działa. CTM w swoich działaniach zobowiązuje się do działania w sposób etyczny, przejrzysty i zgodnie z zasadą fair play.

Każdy pracownik, współpracownik i dostawca CTM powinien zapoznać się z niniejszym Kodeksem postępowania i przestrzegać go we wszystkich kontaktach biznesowych.

1. Działania Cut The Mustard prowadzone są w przejrzysty sposób, Agencja działa zgodnie z poszanowaniem lokalnego prawa. CTM zobowiązuje się do pełnej współpracy z lokalnymi organami władzy jeśli zaistnieje taka potrzeba.

2. Pracownicy i współpracownicy Agencji są wybierani wyłącznie na podstawie ich kompetencji oraz zasług. CTM zobowiązuje się do wyboru pracowników i współpracowników w niedyskryminujący sposób, bez zważania na rasę, religię, pochodzenie, kolor, płeć, orientację seksualną, płeć kulturową (gender identity), wiek oraz niepełnosprawności.

3. Uważamy, że miejsce pracy powinno być bezpieczne i wybrane w świadomy sposób. Agencja nie będzie tolerowała molestowania, dyskryminacji lub niewłaściwego zachowania jakiegokolwiek rodzaju, w tym poniżania słowami i czynami, oraz publicznego udostępniania obraźliwych materiałów. 

4. Wszystkie informacje, które trafiają do Agencji, traktujemy jako poufne. Dostęp do informacji poufnych nie może być wykorzystany przez pracowników i współpracowników do osiągnięcia osobistych korzyści.

5. Agencja jest zobowiązana do ochrony danych osobowych konsumentów, klientów oraz pracowników, zgodnie z prawem lokalnym oraz branżowych zasad.

6. Agencja nie tworzy świadomie kreacji, która może zawierać określenia lub obrazy, które są powszechnie uznawane za obraźliwe. Tworząc kreacje Agencja bierze pod uwagę jej wpływ na mniejszości, niezależnie czy czy są to mniejszości ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor, płeć, orientację seksualną, płeć kulturową, wiek oraz niepełnosprawności.

7. Agencja rozważy przed podjęciem pracy lub obsługi klienta, czy nie zaszkodzi ona reputacji Agencji. Obejmuje to uszczerbek na reputacji wynikający ze współpracy z klientami uczestniczącymi w działaniach przyczyniających się do łamania praw człowieka.

8. Agencja zobowiązuje się, że nie będzie oferowała korzyści materialnych (łapówek), ani ich przyjmowała, co tyczy się wszystkich podmiotów trzecich, w tym przedstawicieli władz, klientów, pośredników oraz ich reprezentantów. Agencja zapewnia, że wszyscy pracownicy Agencji rozumieją te zasady poprzez odpowiednią komunikację.

9. Właściciele agencji oraz pracownicy nie będą mieli osobistych lub rodzinnych konfliktów interesów z jakimikolwiek podmiotami trzecimi, z którymi Agencja kontaktuje się biznesowo. 

10. Agencja będzie dążyć do wywołania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko poprzez: zapewnienie wysokich standardów etycznych, respektowanie praw człowieka, ochronę środowiska, wspierając lokalne organizacje, wspierające rozwój pracowników.

MORE
MORE

H&M & Phillips

Cięty Styl

Reuter.com

Wszystko do łazienki na jeden klik

Lech

Leszek przełamuje lody

Oclean

X Ultra Launch

Basic Lab

W związku z pielęgnacją

Klarna

Launch in Poland

H&M

Loves Music: Miasto Moje

Twister

Rozkręć się z Twisterem

HomeDoctor

Leżę sobie po zwolnienie

CONTACT
CONTACT

Masz dla nas temat?

Chcesz porozmawiać?

Przetnijmy się